Kniha líčí historické letecké výkony rodáka z Brookville | Přední strana

0
Kniha líčí historické letecké výkony rodáka z Brookville |  Přední strana

BROOKVILLE – Autor z oblasti Pittsburghu dal křídla příběhu raného místního letce.

Paul Beck řekl, že měl na starosti oddělení Stacks Hillman Library na University of Pittsburgh, když narazil na novinový článek líčící let Earla Sandta nad Pittsburghem v roce 1912. „Ten příběh mě velmi zamiloval a musel jsem se dozvědět více. “

Tato stránka vyžaduje Javascript.

Javascript je vyžadován, abyste mohli číst prémiový obsah. Povolte jej prosím v nastavení prohlížeče.

kAm(92E q64< 25>:C65 23@FE $2?5E 😀 E92E “96?6G6C 82G6 FA[” 2D E96 2G:2E@C H6?E E9C@F89 E9C66 2:CA=2?6D]k^Am

kAm“%9:D 8FJ 925 D@ >F49 4@FC286[” q64< D2:5] “w6 925 2 A2DD:@? 7@C 7=J:?8 2?5 2 A2DD:@? 7@C 2?JE9:?8 E92E H6?E 72DE]w6 =@G65 72DE 42CD 2?5 72DE >@E@C4J4=6D]”k^Am

kAmq64<'D C6D62C49 7@C 9:D 3@@< — “t2C=6 @7 E96 p:C” — =65 9:> E@ $2?5E’D 9@>6E@H? @7 qC@@6E s2G:5 %2J=@C[ 2 56D46?52?E @7 E96 $2?5E 72>:=J] q@E9 >6? 2C6 >6>36CD @7 E96 y6776CD@? r@F?EJ w:DE@C:42= $@4:6EJ]k^Am

kAm|2?J @7 E96 A9@E@8C2A9D 2?5 2CE:4=6D FD65 😕 E96 3@@< 42>6 7C@> E96 $2?5E 72>:=J]k^Am

kAm$2?5E H2D 3@C? |2J `g[ `ggg[ 😕 qC@@<G:==6] w6 >@G65 E@ tC:6 😕 `h_g H:E9 9:D 3C@E96C[ (2=E6C] %96 EH@3C@E96CD AFC492D65 2 DE@C286 82C286 @? uC6? 49 $ EC66E[ H96C6 E96J C6A2:C65 2FE@>@3:=6D 2?5 >@E@C4J4=6D]k^Am

kAm$2?5E 56G6=@A65 2? :?E6C6DE 😕 2G:2E:@? E9C@F89 9:DH@C< @? 2FE@>@3:=6 2?5 >@E@C4J4=6 6?8:?6D]w:D :?E6C6DE 😕 7=J:A8=65 9:>E@ 2EE6?5 2 7=:89E\EC2:?:?8 4@FCD6 😕 w2>>@?5DA@CE[ }6H *@C<[ 😕 $6AE6>36C `h“] pE E92E E:>6[ 2G:2E:@? A:@?66C v=6?? rFCE:DD H2D 3F:=5:?8 D62A=2?6D 😕 w2>>@?5DA@CE]k^Am

kAm$2?5E AFC492D65 9:D 7:CDE 2:CA=2?6 7C@> E96 rFCE:DD 724E@CJ 7@C Sc[d__] w:D 7:CDE AF3=:4 7=:89E 😕 tC:6 @44FCC65 E96 52J 367@C6 %92?

kAm%9:D H2D ;FDE E96 7:CDE 😕 2 D6C:6D @7 AF3=:4 7=J:?8 56>@?DEC2E:@?D]x? E96 7@==@H:A8 J62CD $2?5E 7=6H >2?J AF3=:4 6I9:3:E:@?D:? tC:6[ :?4=F5:?8 9:D 9:DE@C:4 7=:89E 24C@DD {2<6 tC:6]k^Am

kAm“xE E@@< 2 8C62E 562= @7 4@FC286 6G6? E@ 2EE6>AE E92E 7=:89E[” q64< D2:5] „xE H2D 4@=5 2,5 J@F 42? D66:? E96A9@E@D E92E 96H2D 3F^5=65 FA]96 %? 27E6C 96 4C2D965[ 96 H6?E @FE E@ =@@< 7@C E96 A=2?6]„K^Am

kAm~? u63]a_[ `h`a[ $2?5E E@@< @77 7C@> E96 7C@K6? 32J 2E E96 7@@E @7 $E2E6 $EC66E 2?5 7=6H be >:=6D 24C@DD E96 =2<6 E@ {@?8 !@:?E[ ~?E2C:@]k^Am

kAm%96 A=2?6 C2? @FE @7 7F6= 5FC:?8 9:D C6EFC? EC:A[ 56DA:E6 92G:?8 EH@ 7F== >@E@C4J4=6 82D E2?<D 23@2C5] w6H2D7@C465E@ >2<6 2? 6>6C86?4J = 2?5:?8 @? E96 7C@K6? =2<6[ d 7:G6 >:=6D @FE 7C@> }@CE9 t2DE %@H?D9:A]k^Am

kAm$2?5E H2=<65 24C@DD E96 :46 E@ E96 D9@C6](96? 96 H6?E 324< E@ C6EC:6G6 E96 A=2?6[ 96 5:D4@G6C65 :E 925 D=:AA65 F?56C E96 :46 2?5 D2?< E@ E96 3@EE@> @7 E96 =2<6]k^Am

kAm}6HDA2A6CD 2C@F?5 E96 H@C=5 AC2:D65 $2?5E 7@C 9:D 762E[ 2?5 E96 4:E:K6?D @7 tC:6 82G6 9:> 2 8C2?5 46=63C2E:@?] w6 H2D A2C2565 FA 2?5 5@H? $E2E6 $EC66E H:E9 2 =2C86 3C2DD 32?5]k^Am

kAm$2?5E 925 D6G6C2= @E96C 249:6G6>6?ED]~? yF?6 `d[ `h`a[ 96 3642>6 E96 7:CDE A6CD@? E@ 7=J @G6C !:EED3FC89] p A=2BF6 😕 9:D 9@?@C H2D 😕 E96 @=5 !:EED3FC89 2:CA@CE 7@C >2?J J62CD]k^Am

kAmx? pF8FDE `h`a[ $2?5E 3642>6 E96 7:CDE A6CD@? E@ 7=J 2:C>2:= 😕 ~9:@] %2J=@C D2:5[ 244@C5:?8 E@ 72>:=J =@C6[ $2?5E 7=6H @G6C u@CE #64@G6CJ[ ~9:@[ H96C6 96 5C@AA65 E96 >2:=328 7C@> 9:D A=2?6 2?5 >:DD65 E96 5C@A K@?6 3J @?=J 23@FE a_ 766E]k^Am

kAm$2?5E A6C7@C>65 AF3=:4=J 2,5 4@?E:?F65 E@ A6C764E 9:D 2G:2E:@? D<:==D[ 2?5 7=6H :? r=2C:@?[ vC@G6 r:EJ[ r@??62FE 2?5 qC@@<G:==6] %2J=@C D2:5 H96? $2?5E H2D A=2??:?8 2 7=:89E 7C@> qC@@[ 96 3C@F89E 2=@?8 9:D 4@FD:? 7@C E96 C:56]k^Am

kAm” %96 A=2?6 H2D E@@962GJ 2,5 4=: AA65 E96 9@FD6 2E E96 6,5 @7 E96 CF?H2J[” %2J=@C D2:5] “%96J H6C6?”E 9FCE[ 3FE :E H2D 2 76H H66<D 367@C6 E96 A=2?6 4@F=5 7=J 282:?]„K^Am

kAmp== E@@ @7E6?[ $2?5E’D 7=:89ED 6?565 😕 2 4C2D9]k^Am

kAm”x C62==J 25>:C6 9@H 96 42>6 324< 27E6C DF776C:A8 2 4@?4FDD:@? H96? 96 4C2D965 2E r@62FE {2<6[” q64< D2:5]k^Am

kAm~?6 @7 9:D 4C2D96D[ E9@F89[ 😀 H92E =65 E@ 9:D 562E9]k^Am

kAmx? yF?6 `h`b[ 96 4C2D965 2E E96 vC@G6 r:EJ yF?6 u6DE:G2= 2?5 56G6=@A65 =@4<;2H 27E6C 3C62<:?8 9:D =68] pD2C6DF=E[ 96 5:65 yF?6 aa[ `h`b[ 2?5 😀 3FC:65 😕 E96 qC@@<G:==6 r6>6E6CJ]k^Am

podobné příspěvky

Leave a Reply